به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://beyadetoo.mihanblog.com 2018-05-25T19:55:58+01:00 text/html 2018-05-25T15:23:04+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1366 <div><font size="4"><b>به تو که میرسم ؛</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>مکث میکنم .</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>انگار در زیبایی ات&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>چیزی جا گذاشته ام&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>مثلا در صدایت ... آرامش ،</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>یا در چشم هایت ... زندگی ،</b></font></div> text/html 2018-05-25T07:10:01+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin آغوش http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1365 <div><b style=""><font size="6">غیر آغوش تو</font></b></div><div><b style=""><font size="6"><br></font></b></div><div><b><font size="6">هر کجا که می روم</font></b></div><div><b><font size="6"><br></font></b></div><div><b style=""><font size="6">ولگردیست ...</font></b></div> text/html 2018-05-24T18:43:15+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تنهایی http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1364 <div>‏<font size="4"><b>اڪثرمون به خاطر این تنهاییم</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>ڪه دقیقاً اونی ڪه میخواییم ،</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>ما رو نِمیخواد ...</b></font></div> text/html 2018-05-24T10:22:06+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin دوست داشتن ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1363 <div><font size="4">میدانی ...</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">غمگین ترین نوع دوست داشتن این است که&nbsp; ،</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">نگویی دوستت دارم ؛</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">نتوانی که بگویی ؛</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">نباید که بگویی ...!</font></div> text/html 2018-05-23T17:33:37+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin حواسم ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1362 <div><font size="6"><b>من حواسم</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>به همه</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>جمع ،</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>ولی پَرتِ تواَم ..</b></font></div> text/html 2018-05-22T16:00:00+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin خستم ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1360 <br><div id="15270020452777552"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/EFDtA/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br> text/html 2018-05-21T17:50:18+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشم رنگی http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1359 <div><font size="5"><b>تو چشم های تو&nbsp; دنیا را دیدم ^.^</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><span style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><font size="3" style="" color="#ff0000">* روز جهانی چشم رنگیا مبارک *</font></span></div> text/html 2018-05-20T15:33:04+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin بغض ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1358 <div><font size="3"><b>چـایـے میــنوشـیـدم</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>یڪبارھ دِلتنگـش شــدم</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>بُغـض ڪــردم و اَشـک در چِشمانَم حَلقہ زد</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>هَمہ بــا تَعجــب نِگـاهــم ڪـردنـد ...</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>لَبـخنـد تَلخـے زدم و گُفــتم چـقـدر داغ بـود ...</b></font></div> text/html 2018-05-19T15:35:54+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1356 <div><font size="5"><b>تَضآد یَنی توُ قَوی تَرین نقطه</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>ضعفِ مَنَی text/html 2018-05-17T16:59:43+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin قلبم http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1355 <div><font size="5"><b>اَز اَولینـ لَحظه ای که دیدَمِتـ&nbsp;</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>فَهمیدَمـ که دیگه قَلبَمـ نِمیتونه آزاد باشه ! ❤️</b></font></div> text/html 2018-05-16T16:43:23+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1354 <div><font size="6"><b>آسوده خاطرَم</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>که تو در خاطرِ منی text/html 2018-05-14T17:09:37+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1353 <div>‏<font size="4">دیدی خنده ای که وسط گریه میاد چقد حس خوبی داره ؟!</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">تو برام همون خنده ای ، میون همه ی گریه های زندگیم</font></div> text/html 2018-05-13T16:57:16+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1352 <div><font size="5"><b>اگه بگن بیخیال تو بشم</b></font></div><div><b><br></b></div><div><b><font size="5">تورو برمیدارم بیخیال دنیا میشم</font></b></div> text/html 2018-05-06T17:15:31+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin به یاد تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1351 <div><font size="5"><b>یــادت لحـظـہ اے مَـرا رَهــا نمیکنـد</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>ببــخـش کہ آنقـدر گــرفتار تــو ام ...</b></font></div> text/html 2018-05-03T06:24:39+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin یه روز http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1350 <div><font size="4">یک روز ،</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">بلکه پنجاه سال دیگر</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">موهای نوه ات را نوازش می کنی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">در ایوان پاییز</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و به شعرهای شاعری می اندیشی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">که در جوانی ات عاشق تو بود</font></div>