• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

قلب منی که هیچ وقت نخواستیشو به یاد بیار

love

موسلینی
استالین
ناپلئون
همه احمق بودند !

کدام مرد عاقلی
بجای بافتن موی معشوقه اش
عمرش را صرف جنگ میکند ..

ﺑﻴﺎ ﺩﺭ ﻻﺑﻼﻱ ﻭﺭﻗﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﻴﻢ

ﻧﮕﺮﺍﻥِ ﺁﺑﺮﻭ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺵ؛
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪ ...

ﺭﻓــﺘﻰ ...

پُـرســیـב : چـﮯ ڪـار ڪـرבے لـاغـَـر شُـבے ؟

گفتــمـ : غَـذا نخـورבمـ ، نخــوابیــבمـ !

{ .. ولـﮯ نپرسیــב ، .. }

چـﮯ شـבه ڪـﮧ نمـﮯ تونـﮯ بخـورے و بخـوابـﮯ ...

سیگار

همه خاکستر سیگارِشان را بر قلب قلوه ای وسط زیر سیگاری می ریختند . نمی دانم فیلمنامه زندگی قلب من را از کجا آورده بودند که در حال باز پخش و اجرا اَش بودند . سرنوشت قلب من یک تراژدی بود که تمام بدبختی و فَلَک زَدگی اش حاصل دیر بزرگ شدن من بود .شاید هم زود بزرگ شُدَنِ او .

ارزوهام

یادَم نیس بَچـه بودَم

چه آرِزوهایی داشتَـم ...

اَما یادَمه اینی کـه اَلان هَستَم

آرِزویِ بَچِگیام نَبـــوده … !

تنهاییام

☜↺مــَـــــن  روز خـــوبــــ نـَداشتَـــــم❕ 

⇜ فَقطـ یـِه سِـری اِتفـاق خـوبـــ ⇝  

تـو روزایِ بَـــدَم اُفتــادَن↻☞ 

مخاطب مَن

مینـــویســــمـ سـرشـــارازعـشـ❤ــقـ

بـــرایہ تـــویــےڪـــہ همیــشـــــــہ ...

تنهـــامخـاطـبـــ خـــاصّـ دلـ نـــوشـتہ هــــاے ِمنــــے❣

بــــراےِ تــــو☜ ڪـــہ بـخـونـــے ؛

ڪـــہ بـــدونـــے ؛

دوستـــــ داشتـنـتــــ در مــــنـ بــــے‌انتـــهـاستــ ..

هرحادثہ ایـےڪــہ حادثہ نیـــسـ ..

حادثہ یعنے ؛

اومدنہ ☜تــــــــــــــــو ☞ عشقـ❤ـمــ ..

ﺭﻓــﺘﻰ

ﺗﺎ ﭘﺎﺳﻰ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎﻳﻢ بغض دارم ...


ﺭﻓـــــــــــﺘﻰ ، ﺑــــــــــﺮﻭ ...

 

ﻓﻘﻂ ﻧﺒﻀﻢ ﺭﻭ ﺑه مﻦ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ .

درد

نمیدونمـ ڪدومـ روراضے ڪنمـ ؛ 

دلےڪہ میخوادعاشقـ باشہ ...

یاعقلےڪہ میخوادعاقل باشہ،

 منــ ؛

لاےِڪتابِــ زندگےموندمـ ؛

لاےِفصلے بدخَطوتَلخـ ؛

بنامـِ ☜ تحملـ ☞

ڪاشـ آدَمـ مےتونسـ دلشـ رو؛

بہ صندوقــِ اماناتـ بِسپُره ..

تامجبورنباشہ؛

اینـ همہ دردوتحملـ ڪنہ..

دوست دارم

بهٺـ انقدمحٺاجمـ ڪۿ گاۿےازتوبېزاڕمـ 
همېشھ ٺڕسمـ ازاېڹ بود؛
بفهمے ڪۿ دوسِٺـ داڕمـ ..
ڹَ خالے مېشمـ ازېڹ دڕد؛
ڹَ مېٺونمـ بگمـ بڕگڕد؛
خودٺـ بگوبھ اېڹ مڕدمـ بگمـ چېڕوٺلافے ڪڕد..
نمېدونے ڪۿ  ٺوقلبمـ چقدمڕاقبٺــ بودمـ ..
مناباچے عوضـ ڪڕدے ؛
منےڪھ عاشقٺــ بودمـ ..
ڪناڕشـ حٺے باڕونمـ ؛
مناېادٺـ نمېاڕھ ..
مڹ ازچشماٺـ فهمېدمـ ؛
ٵۄڹ بهٺـ گفٺۿـــــ
 دوسِٺـ داڕۿ ..